עו"ד המתמחה בייצוג נתבעים וניהול הגנה בתיקי לשון הרע:

הוגשה כנגדך תביעת דיבה?
קיבלת מכתב התראה בגין פרסום לשון הרע וכעת אתה נדרש לשלם פיצוי בסך מאות אלפי שקלים?

תביעת דיבה או לשון הרע אינן סוף פסוק! הגישו כתב הגנה מיד!

עו"ד המתמחה בייצוג נתבעים וניהול הגנה בתיקי לשון הרע:

הוגשה כנגדך תביעת דיבה?
קיבלת מכתב בגין פרסום לשון הרע וכעת אתה נדרש לשלם מאות אלפי שקלים?

תביעת דיבה או לשון הרע אינן סוף פסוק- הגישו כתב הגנה מיד!

השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא עלות עם עו"ד טל בן שושן:

אפשר גם להתקשר: 076-599-6361

במידה ושלחו לך מכתב התראה או שהוגשה נגדך תביעת לשון הרע ובה נדרשת לשלם עשרות ואף מאות אלפי שקלים, קודם כל – עליך לשמור על קור רוח!
מעמד קבלת מכתב ההתראה או כתב התביעה הוא מעמד טעון ומלא בכעס ואמוציות. פעמים רבות, מתוך כעסו, ממשיך הנתבע להכפיש את שם התובע ובכך למעשה הוא מזיק לעצמו מבחינה משפטית.

כעת, מומלץ שלא לנהוג בפזיזות שכן, מרגע קבלת מכתב התראה או כתב תביעה בעצם מתחיל ההליך המשפטי.
כבר בשלב זה מומלץ לפנות באופן מיידי לעו"ד המתמחה בדיני לשון הרע והוצאת דיבה על מנת לנסח כתב הגנה מקצועי ומפורט.

תאוות הבצע והמרדף אחר כסף קל מובילים אנשים רבים להגיש תביעות דיבה, ובמקרים רבים, ללא ראיות מספיקות על מנת להוכיח את עילת התביעה ובכך תביעותיהן נדחות.

שימו לב- במקרים מסוימים, גם אם מדובר בפרסום שעולה על כדי תביעת לשון הרע, בית המשפט יכול לקבוע כי חוסה תחת הגנת הפרסום!

צרו עמי קשר באופן מיידי על מנת שנוכל לבחון את אסטרטגיית ההגנה הנכונה ביותר עבורך !

עו"ד טל בן שושן

" שמי טל בן שושן,
עורך דין לדיני לשון הרע והוצאת דיבה.

בחלוף השנים טיפלתי בתיקים רבים,
ייצגתי נתבעים ותובעים רבים
וזכיתי להצלחות רבות בתיקים אשר במבט ראשון היה נראה כי הם חסרי כל סיכוי.

הדרך הנכונה להתמודד עם מכתב התראה או כתב תביעה בגין לשון הרע/הוצאת דיבה היא פנייה מיידית לעורך דין
והתייעצות בנוגע לאסטרטגיית ההגנה וניהול התיק. "

סיפורי הצלחה

משרדנו בתקשורת

אילו הגנות מגינות עליי בפני תביעת הוצאת דיבה?

להלן מס' הגנות שנקבעו בחוק איסור לשון הרע:

הגנת אמת בפרסום

הגנת "אמת דברתי" קבועה בסעיף 14 לחוק איסור לשון הרע, לפיה, כל עוד ניתן להוכיח את אמיתותם של הדברים או הפרסום, זכות ההגנה עומדת למפרסם. כמובן שישנם גם סייגים להגנה זו.

דברים שנאמרו אגב הליך משפטי

קיימת הגנה בחוק ובפסיקה מפני עילת תביעה בחוק איסור לשון הרע על דברים הנאמרים במסגרת הליכים משפטיים.

פרסום בתום לב

במידה והנתבע יוכל להוכיח כי פרסם את הדברים "בתום לב", הרי שזכות ההגנה עומדת לו. ישנם מקרים רבים אשר נקבעו בחוק איסור לשון הרע בפסיקה בהם יכול הנתבע לטעון לפרסום בתום לב.

השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא עלות עם עו"ד טל בן שושן:

שאלות נפוצות:

''איזה פרסום אינו יכול לשמש עילה לתביעה פלילית או אזרחית?''

(תיקון מס' 4) תשנ"ה-1994

(1) פרסום לפי סעיף 28 לחוק יסוד: הכנסת, או פרסום המוגן לפי סעיף 1 לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, תשי"א-1951;

(2) פרסום בישיבת הממשלה;

(3) פרסום על ידי הממשלה, או חבר ממשלה בתוקף תפקידו, או פרסום על פי הוראת הממשלה או הוראת חבר ממשלה בתוקף תפקידו;

(4) פרסום על ידי מבקר המדינה בתוקף תפקידו או פרסום כאמור מטעמו;

(תיקון מס' 1) תשכ"ז-1967

(5) פרסום על ידי שופט, חבר של בית דין דתי, בורר, או אדם אחר בעל סמכות שיפוטית או מעין-שיפוטית על פי דין, שנעשה תוך כדי דיון בפניהם, או בהחלטתם, או פרסום על ידי בעל דין, בא כוחו של בעל דין או עד, שנעשה תוך כדי דיון כאמור;

(תיקון מס' 1) תשכ"ז-1967

(6) פרסום על ידי חבר ועדת חקירה, כמשמעותה בסעיף 22 לחוק-יסוד: הכנסת או בפקודת ועדות חקירה, שנעשה תוך כדי דיון בפני הועדה, או בדין וחשבון שלה, או פרסום על ידי אדם שענינו משמש נושא לחקירת הועדה, בא כוחו של אדם כזה או עד, שנעשה תוך כדי דיון כאמור;

(7) דין וחשבון נכון והוגן על מה שנאמר או אירע כאמור בפסקאות (5) או (6) בישיבה פומבית, ובלבד שהפרסום לא נאסר לפי סעיף 21;

(8) דין וחשבון נכון והוגן על מה שנאמר או אירע בישיבה פומבית של ארגון בין-לאומי שמדינת ישראל חברה בו, של ועידה בין-לאומית שאליה שלחה ממשלת ישראל נציג, של בית דין בין-לאומי, או של מוסד ממוסדותיה הנבחרים של ההסתדרות הציונית העולמית – הסוכנות היהודית לארץ ישראל;

(9) פרסום שהמפרסם חייב לעשות על פי דין או על פי הוראה של רשות המוסמכת לכך כדין או שהוא רשאי לעשות על פי היתר של רשות כאמור;

(10) העתק או תמצית נכונה והוגנת ממרשם המתנהל על פי חיקוק או ממסמך אחר הפתוחים על פי חיקוק לעיון כל דורש;

(11) פרסום נכון והוגן – מלא, חלקי או תמציתי – של מה שפורסם קודם לכן בנסיבות האמורות בפסקאות (1), (3), (4), (7), (8), (9) או (10), ופרסום חוזר כאמור של מה שפורסם בישיבת הממשלה והממשלה התירה לפרסמו.

''באילו נסיבות ניתן להכריע כי הפרסום נעשה בתום לב?''

אלו הנסיבות בהן ניתן לקבוע כי הפרסום נעשה בתום לב [ע"פ חוק איסור לשון הרע סע' 15]:

(1) הוא לא ידע ולא היה חייב לדעת על קיום הנפגע או על הנסיבות שמהן משתמעת לשון הרע או התייחסותה לנפגע;

(2) היחסים שבינו לבין האדם שאליו הופנה הפרסום הטילו עליו חובה חוקית, מוסרית או חברתית לעשות אותו פרסום;

(3) הפרסום נעשה לשם הגנה על ענין אישי כשר של הנאשם או הנתבע, של האדם שאליו הופנה הפרסום או של מי שאותו אדם מעונין בו ענין אישי כשר;

(4) הפרסום היה הבעת דעה על התנהגות הנפגע בתפקיד שיפוטי, רשמי או ציבורי, בשירות ציבורי או בקשר לענין ציבורי, או על אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו באותה התנהגות;

(5) הפרסום היה הבעת דעה על התנהגות הנפגע –

(א) כבעל דין, כבא כוחו של בעל-דין או כעד בישיבה פומבית של דיון כאמור בסעיף 13(5), ובלבד שהפרסום לא נאסר לפי סעיף 21, או

(ב) כאדם שענינו משמש נושא לחקירה, כבא כוחו של אדם כזה או כעד בישיבה פומבית של ועדת חקירה כאמור בסעיף 13(6),

או על אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו באותה התנהגות;

(6) הפרסום היה בקורת על יצירה ספרותית, מדעית, אמנותית או אחרת שהנפגע פרסם או הציג ברבים, או על פעולה שעשה בפומבי, ובמידה שהדבר כרוך בבקורת כזאת – הבעת דעה על אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו באותה יצירה או פעולה;

(7) הפרסום היה הבעת דעה על התנהגותו או אפיו של הנפגע בענין שבו הנאשם או הנתבע ממונה על הנפגע, מכוח דין או חוזה, והפרסום היה מוצדק על ידי היותו ממונה כאמור;

(תיקון מס' 2) תשל"ט-1979

(8) הפרסום היה בהגשת תלונה על הנפגע בענין שבו האדם שאליו הוגשה התלונה ממונה על הנפגע, מכוח דין או חוזה, או תלונה שהוגשה לרשות המוסמכת לקבל תלונות על הנפגע או לחקור בענין המשמש נושא התלונה ואולם אין בהוראה זו כדי להקנות הגנה על פרסום אחר של התלונה, של דבר הגשתה או של תכנה;

(9) הפרסום היה דין וחשבון נכון והוגן על אסיפה פומבית או על אסיפה או ישיבה של תאגיד שלציבור היתה גישה אליה, והיה בפרסומו ענין ציבורי;

(10) הפרסום לא נעשה אלא כדי לגנות או להכחיש לשון הרע שפורסמה קודם לכן;

(תיקון מס' 3) תשמ"ד-1984

(11) הפרסום לא היה אלא מסירת ידיעה לעורך אמצעי תקשורת או לנציגו כדי שיבחן שאלת פרסומה באמצעי התקשורת;

(תיקון מס' 3) תשמ"ד-1984

(12) הפרסום נעשה בשידור רדיו או טלוויזיה שלא הוקלט מראש והנאשם או הנתבע הוא מי שאחראי לפי סעיף 11 והוא לא ידע ולא יכול היה לדעת על הכוונה לפרסם לשון הרע.

כפי שניתן לראות, מדובר בתחום אמורפי הנוגע לכוונות וידיעה ולכן, חשוב להצטייד בעורך דין לשון הרע מיומן ומקצועי על מנת שייחלץ אתכם מן התביעה באמצעות אסטרטגיה שתיבנה לאור הממצאים

בין התיקים שטיפלתי בדיני לשון הרע:

כפי שניתן לראות, מדובר בתחום רחב עם מקרים מגוונים וסוגים שונים של תיקי לשון הרע. לכן, חשוב להצטייד בעורך דין מיומן ומקצועי העוסק בדיני לשון הרע על מנת שייחלץ אתכם מן התביעה באמצעות בניית אסטרטגיה וניהול תיק משפטי לנוכח עובדות המקרה והראיות.

נשאר רק לתת ללקוחות שלי את הבמה:

*פרסום זה מכוון לנשים ולגברים כאחד

*האמור לעיל הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו בא להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית